Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Świetlica - cele i zadania

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze świetlicy. Świetlica jest czynna od godziny 7:00 do 17:00.
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Z celu ogólnego świetlicy wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
a) Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
b) Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
c) Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu i w środowisku lokalnym).
d) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
e) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
f) Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.